Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
dr Magdalena Zajączkowska

Wykształcenie:

 2013uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, tytuł dysertacji: Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD
2000–2005 studia magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalność : Handel Zagraniczny, dyplom magistra ekonomii, ocena: bardzo dobry,
1997–2002 studia magisterskie, Uniwersytet Jagielloński, wydział Prawa i Administracji, dyplom magistra prawa, ocena: dobry,
1993–1997 Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Publikacje (wybór):

 • M. Zajączkowska, Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne, Krakowskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1733-2680, XIII: 2016 nr 3, s. 117-126,
 • M. Zajączkowska, Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (w:) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, tom I, red. : E. Molendowski, J. Garlińska-Bielawska, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, nr 3/2016, Kielce 2016,
 • M. Zajączkowska, Prospects for the development of prosumer energy in Poland (w:) Quarterly Journal Oeconomia Copernicana 2016, Volume 7 Issue 3, September, p-ISSN 2083-1277, e-ISSN 2353-1827, www.oeconomia.pl, Oeconomia Copernicana, 7(3), 439-449. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC. 2016.025,
 • M. Zajączkowska, Realizacja strategii „Europa 2020” w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, (w:) Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, prac. zbior. pod red. P. Kawa, WSZiB, Kraków 2016,
 • M.  Zajączkowska, Threats and Challenges to EU Energy Security (w:) "International Conference on European Integration 2016“ - 3rd International Scientific Conference, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration, Ostrava, 19-20.V.2016, conference proceedings
 • M. Zajączkowska, Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej (w:) Nowe wyzwania integracji europejskiej, prac. zbior. pod red. H. Tendery - Właszczuk, w. Bąby, M. Zajączkowskiej, Difin, Warszawa 2016,
 • M. Zajączkowska, Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej (w:) Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy, prac. zbior. pod red. H. Tendery - Właszczuk, Difin, Warszawa 2015,
 • M. Zajączkowska, Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE (w:) Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, prac. zbior. pod red. H. Tendery - Właszczuk, Difin, Warszawa 2014,
 • M. Zajączkowska, Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa (w:) Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, prac. zbior. pod red. H. Tendery - Właszczuk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Zainteresowania naukowe:

prawo europejskie, system instytucjonalny Unii Europejskiej, ekonomia, polityka klimatyczno – energetyczna Unii Europejskiej, rynek energii

Prowadzone zajęcia:
 • Instytucje i proces decyzyjny w Unii Europejskiej,
 • Prawo europejskie, Prawo materialne UE
 • Funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE
 • Polityka energetyczna Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe problemy energetyczne i ochrony środowiska

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: